BRAND NAME

WONDA KIWAMI

CLIENT

ASAHI SOFT DRINKS CO., LTD

SIZE/DATE

2018


この制作物のPDFファイルをダウンロード
  • WONDA KIWAMIのデザイン
WONDA KIWAMIのパッケージデザイン

  • WONDA KIWAMIのデザイン
WONDA KIWAMIのパッケージデザイン
BRAND NAME

WONDA KIWAMI

CLIENT

ASAHI SOFT DRINKS CO., LTD

SIZE/DATE

2018


この制作物のPDFファイルをダウンロード